چرا فن بیان و اعتماد به نفس فرزندان؟

به مهارت هایی که باعث حرف زدن بهتر فرزند ما می شود، فن بیان، و به مهارت هایی که باعث توانمندی بیشتر او برای رسیدن به اهدافش می شود، اعتماد به نفس می گوییم.

بیشتر بخوانید

قدم دهم چالش ده روزه “اعتماد به نفس”

در مرحله ی آخر چالش اعتماد به نفس، قصد داریم “نه شنیدن” را تمرین کنیم. میخواهیم “نه شنیدن” برای ما عادی شود. در اینصورت می توانیم به راحتی درخواست کنیم. 

بیشتر بخوانید