ارتباط با والدین از منظر دینی

نیکی به والدین مهمترین تکلیف الهی تلقی می شود. به گونه ای که بعد از توحید از آن یاد می کنند

بیشتر بخوانید