باور کن اوضاع، هر قدر هم بد باشه، می تونی با یادگیری، درستش کنی