درس پنجم دوره رایگان “فن بیان” فرزندان

در این درس، می خواهم یک بازی معرفی کنم که باعث افزایش دایره واژگان فرزندتان (و حتی خودتان) خواهد شد. این تمرین (بازی) هم بصورت تنهایی و هم دو یا سه نفره، قابل انجام است.

بیشتر بخوانید