رفتار پرخاشگرانه و عصبی

سه نوع رفتار و عکس العمل متفاوت داریم که افراد، در مقابل چالش های زندگی از خود نشان می دهند. رفتاری که در این مقاله، به عنوان دومین عکس العمل بررسی می کنیم، رفتار پرخاشگرانه ست.

بیشتر بخوانید

چرا فن بیان و اعتماد به نفس فرزندان؟

به مهارت هایی که باعث حرف زدن بهتر فرزند ما می شود، فن بیان، و به مهارت هایی که باعث توانمندی بیشتر او برای رسیدن به اهدافش می شود، اعتماد به نفس می گوییم.

بیشتر بخوانید