چرا فن بیان و اعتماد به نفس فرزند؟

به مهارت هایی که باعث حرف زدن بهتر فرزند ما می شود، فن بیان، و به مهارت هایی که باعث توانمندی بیشتر او برای رسیدن به اهدافش می شود، اعتماد به نفس می گوییم.

بیشتر بخوانید