معنویت و ایمان، ضد ترس

استفاده از معنویت یعنی استفاده از قوانین هستی. وقتی از معنویت صحبت می کنیم، منظورمان دعا و نیایش نیست، بلکه یک باور عمیق قلبی ست که نیایش را نیز موجب می شود.

بیشتر بخوانید