رفتار پرخاشگرانه و عصبی

سه نوع رفتار و عکس العمل متفاوت داریم که افراد، در مقابل چالش های زندگی از خود نشان می دهند. رفتاری که در این مقاله، به عنوان دومین عکس العمل بررسی می کنیم، رفتار پرخاشگرانه ست.

بیشتر بخوانید