درس دوم دوره فن بیان

اگر قصد داشته باشیم مطلبی را برای کسی روشن کنیم، موضوعی را به او بفهمانیم و یا انجام کاری را به او آموزش دهیم، بهتر است از این ساختار استفاده نماییم.

بیشتر بخوانید