موفقیت مالی

رسیدن به درآمد بیشتر، مانند بسیاری از جنبه های دیگر زندگی، نیاز به موفقیت دارد. روشن ترین و واضح ترین تعریفی که درباره ی موفقیت افراد وجود دارد، موفقیت مالی آنهاست.

بیشتر بخوانید

ثروت از نظر اسلام

مقولة ثروت به معنای داشتن پول زیاد، به هیچ عنوان در اسلام مورد نکوهش نبوده و اسلام هرگز داشتن ثروت را نهی نکرده است. در هیچ جای قرآن، از ثروتمندان به عنوان افراد مجرم و خطاکار نام برده نشده و هیچ عذابی برای آنان معین نشده است.

بیشتر بخوانید