ترس افراطی

برخی از افراد، در هنگام ترس، قدرت حرکت و واکنش را از دست می دهند و در جای خود میخکوب می شوند. عده ای دیگر توانایی حرف زدن و صحبت ندارند. دسته ای از افراد توانایی تصمیم گیری شان از بین می رود و قادر نیستند تصمیم مناسب بگیرند.

بیشتر بخوانید

باور ساختن با دو دسته جملات تأکیدی

آنچه که بر رفتار ما تأثیر می گذارد باورهایی ست که در ضمیر ناخودآگاهمان نهفته است و فرمانهایی قوی دارد، اما چه باورهایی برای رسیدن به هدف به ما کمک می کند؟

بیشتر بخوانید