ادراک از خود

واقعیت اینست که درک ما از اعمال و رفتارمان، با آنچه دیگران از ما می بینند بسیار متفاوت است و ما بسیاری از زمانها تصور می کنیم که به خود و اخلاق و منش خود کاملا آگاهی داریم در حالیکه برای بعضی اشخاص،  این آگاهی تا واقعیت، فاصله ی زیادی دارد.

بیشتر بخوانید