جلب تایید دیگران

جلب تأیید دیگران به این معناست که انسان به گونه ای رفتاری نماید و دست به اقداماتی بزند که دیگران آن رفتار یا کردار را تأیید و تمجید نمایند و او را از نظر خودشان یک آدم خوب و استاندارد بدانند.

بیشتر بخوانید