مدیریت زمان و افزایش بهره وری

وقتی که یک روز خوب خدا شروع می شود، همه ی ما دوست داریم که آن روز را به بهترین و عالی ترین شکل به پیش ببریم و به اتمام برسانیم. برای رسیدن به این هدف و بهره مندی از روشی مناسب و علمی، روشهای مدیریت زمان مطرح شده است.

بیشتر بخوانید