اعتماد به نفس و کمرویی

بسیاری از افراد، خود را کمرو نمی دانند، اما عقیده دارند که اعتماد به نفس مناسبی هم ندارند. بالعکس، افرادی دیگر، تصور می کنند که اعتماد به نفس شان خوب است، اما گاهی اوقات احساسِ کمرویی می کنند.

بیشتر بخوانید