قدم دهم چالش ده روزه “اعتماد به نفس”

در مرحله ی آخر چالش اعتماد به نفس، قصد داریم “نه شنیدن” را تمرین کنیم. میخواهیم “نه شنیدن” برای ما عادی شود. در اینصورت می توانیم به راحتی درخواست کنیم. 

بیشتر بخوانید

قدم هفتم چالش ده روزه “اعتماد به نفس”

در این جلسه قصد داریم در مورد پاسخ های آماده صحبت کنیم. پاسخ هایی که در چالش های تکراری زندگی شما در ارتباط با دیگران، می تواند به راحتی و به سرعت، موضوع را حل و فصل کند.

بیشتر بخوانید