رفتار پرخاشگرانه و عصبی

سه نوع رفتار و عکس العمل متفاوت داریم که افراد، در مقابل چالش های زندگی از خود نشان می دهند. رفتاری که در این مقاله، به عنوان دومین عکس العمل بررسی می کنیم، رفتار پرخاشگرانه ست.

بیشتر بخوانید

قدم هفتم چالش ده روزه “اعتماد به نفس”

در این جلسه قصد داریم در مورد پاسخ های آماده صحبت کنیم. پاسخ هایی که در چالش های تکراری زندگی شما در ارتباط با دیگران، می تواند به راحتی و به سرعت، موضوع را حل و فصل کند.

بیشتر بخوانید