معنویت و ایمان، ضد ترس

استفاده از معنویت یعنی استفاده از قوانین هستی. وقتی از معنویت صحبت می کنیم، منظورمان دعا و نیایش نیست، بلکه یک باور عمیق قلبی ست که نیایش را نیز موجب می شود.

بیشتر بخوانید

ترس افراطی

برخی از افراد، در هنگام ترس، قدرت حرکت و واکنش را از دست می دهند و در جای خود میخکوب می شوند. عده ای دیگر توانایی حرف زدن و صحبت ندارند. دسته ای از افراد توانایی تصمیم گیری شان از بین می رود و قادر نیستند تصمیم مناسب بگیرند.

بیشتر بخوانید