قانون جذب (سطح ۲)

در قانون جذب سطح ۲، شرایط و اتفاقات و افرادی به سمت ما جذب می شوند که ما مستقیماً در جذب آنها نقشی نداریم. وقتی کارهایتان، بدون اینکه دخالتی کنید، خود به خود حل می شود و اوضاع مرتب می گردد، می تواند طبیعی باشد؟

بیشتر بخوانید

قانون جذب (سطح ۱)

بسیاری از افراد با قانون جذب آشنایی دارند، اما تعداد کمی از آنها ابعاد مختلف و نکات مهم این قانون را درک کرده اند. به اعتقاد من، ما با دو سطح از قانون جذب در ارتباط هستیم.

بیشتر بخوانید

قانون جذب

یکی از موضوعات نسبتاً تازه و پرطرفدار، قانون جذب و بکارگیری آن برای رسیدن به اهداف و موفقیت است. اما واقعیت این قانون چیست و آیا براستی چنین قانونی وجود دارد یا موضوع چیز دیگریست.

بیشتر بخوانید