پولسازی

حقیقت اینست که میزان ورود پول در زندگی ما، وابسته به عوامل بسیاری ست که آگاهی یا عدم آگاهی از آنها می تواند دارایی مان را افزایش یا کاهش دهد. مواقعی پیش می آید که شما پول زیادی را پس انداز می کنید، اما اتفاق ناخواسته ای باعث می شود که همه ی اندوخته تان از دست برود.

بیشتر بخوانید

باور به قوانین

اگر تا به حال درون یک رودخانه که جریان آب نسبتاً تندی دارد رفته باشید، دیده اید که جریان آب به پاهای شما نیرویی وارد می کند. اگر در مسیر حرکت آب قدم بردارید، به حرکت شما کمک می کند و در صورتی که خلاف جریان آب حرکت کنید، با نیروی خود جلوی حرکت شما را می گیرد و راه رفتن شما را با زحمت مواجه می کند.

بیشتر بخوانید