درس دوم دوره فن بیان

اگر قصد داشته باشیم مطلبی را برای کسی روشن کنیم، موضوعی را به او بفهمانیم و یا انجام کاری را به او آموزش دهیم، بهتر است از این ساختار استفاده نماییم.

بیشتر بخوانید

آموزش مقدماتی “فن بیان”

قصد دارم در یک دوره ی کوتاه و نیمه رایگان فن بیان، الگوهایی را معرفی کنم که با استفاده از آنها می توانید به شکل بسیار زیبا و ساختار یافته، درباره ی موضوعات مختلف صحبت کنید.

بیشتر بخوانید

صداسازی

شاید کسانی را دیده باشید که هنگام صحبت، صدا ی بلندی دارند و بعضی اوقات اطرافیان به طعنه به آنها می گویند “مگه بلند گو قورت دادی؟” گاهی اوقات هم افرادی هستند که صدای آنها آنچنان ضعیف است که بایستی گوش خود را تیز کنید تا بفهمید چه می گویند.

بیشتر بخوانید