امید و امیدواری

امید به این معنی ست که فرد انتظار دارد، روندی که پیش روی اوست، به شرایط مطلوب تری خواهد رسید. وقتی صحبت از امید می شود، احساس خوبی در افراد شکل می گیرد. احساسی که به آنها می گوید: کمی صبر داشته باش، شرایط و اوضاع بهتر خواهد شد.

بیشتر بخوانید

باورها درباره پول

حقیقت اینست که میزان ورود پول در زندگی ما، وابسته به عوامل بسیاری ست که آگاهی یا عدم آگاهی از آنها می تواند دارایی مان را افزایش یا کاهش دهد. مواقعی پیش می آید که شما پول زیادی را پس انداز می کنید، اما اتفاق ناخواسته ای باعث می شود که همه ی اندوخته تان از دست برود.

بیشتر بخوانید

قانون جذب (سطح ۲)

در قانون جذب سطح ۲، شرایط و اتفاقات و افرادی به سمت ما جذب می شوند که ما مستقیماً در جذب آنها نقشی نداریم. وقتی کارهایتان، بدون اینکه دخالتی کنید، خود به خود حل می شود و اوضاع مرتب می گردد، می تواند طبیعی باشد؟

بیشتر بخوانید

قانون جذب (سطح ۱)

بسیاری از افراد با قانون جذب آشنایی دارند، اما تعداد کمی از آنها ابعاد مختلف و نکات مهم این قانون را درک کرده اند. به اعتقاد من، ما با دو سطح از قانون جذب در ارتباط هستیم.

بیشتر بخوانید

باور به قوانین

اگر تا به حال درون یک رودخانه که جریان آب نسبتاً تندی دارد رفته باشید، دیده اید که جریان آب به پاهای شما نیرویی وارد می کند. اگر در مسیر حرکت آب قدم بردارید، به حرکت شما کمک می کند و در صورتی که خلاف جریان آب حرکت کنید، با نیروی خود جلوی حرکت شما را می گیرد و راه رفتن شما را با زحمت مواجه می کند.

بیشتر بخوانید

باور ساختن با دو دسته جملات تأکیدی

آنچه که بر رفتار ما تأثیر می گذارد باورهایی ست که در ضمیر ناخودآگاهمان نهفته است و فرمانهایی قوی دارد، اما چه باورهایی برای رسیدن به هدف به ما کمک می کند؟

بیشتر بخوانید